جوایز جشنواره:

تلویزیونی:

 • بهترین سریال: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5000 دلار
 • بهترین برنامه گفتگومحور : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار
 • بهترین برنامه ترکیبی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار
 • بهترین برنامه واقع‌نما: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار
 • بهترین مستند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار
 • بهترین گزارش خبری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار

رادیویی:

 • بهترین گزارش رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 500 دلار
 • بهترین نمایش رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین برنامه رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین مستند رادیویی : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار

رسانه‌های جدید:

 • بهترین پادکست: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین وب‌ویدئو: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین موشن‌گرافی و انیمیشن کوتاه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار

تلویزیونی:

 • بهترین برنامه گفتگومحور: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان
 • بهترین برنامه ترکیبی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان
 • بهترین مستند : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان
 • بهترین گزارش خبری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 25 میلیون تومان
 • بهترین پوشش خبری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان

رادیویی:

 • بهترین برنامه ساده رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان
 • بهترین برنامه ترکیبی رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان
 • بهترین گزارش خبری رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان
 • بهترین آنونس و میان‌برنامه رادیویی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان

رسانه‌های جدید:

 • بهترین شبکه اجتماعی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان
 • بهترین وبگاه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان
 • بهترین پادکست: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان
 • بهترین وب‌ویدئو و نماهنگ: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان
 • بهترین موشن‌گرافی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان

 • بهترین فیلم سینمایی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5000 دلار
 • بهترین سریال: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5000 دلار
 • بهترین گزارش خبری تلویزیونی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین پوشش خبری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار
 • بهترین برنامه تلویزیونی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار
 • بهترین کلیپ و نماهنگ: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین مستند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار
 • بهترین موشن‌گرافی و انیمیشن کوتاه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین فیلم کوتاه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار
 • بهترین خبرنگار شهروند جایزه شهدای خبرنگار غزه: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین تصویرسازی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 500 دلار
 • بهترین پادکست: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1000 دلار
 • بهترین محتوای مکتوب (یادداشت، مقاله، گزارش تحقیقی): تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 500 دلار